Onnatuurlijke Elektromagnetische Straling

Gepubliceerd mrt. 12, 22
6 min read

Gsm Straling

Bescherming Tegen Straling - EMF health kaartTegen Straling - Gewoon Lekker Puur - emfhealthcard.com/nl/
Gezondheidseffecten Van Radiofrequente Straling. - EMF health kaartBescherming Tegen 5g - EMF health kaart

Bovendien leest u op het blog niet alleen meer informatie over de werking van elektromagnetische straling, maar vindt u bijvoorbeeld ook tips over hoe u straling in huis tegen kunt gaan. Ook staan er in de verschillende blogs enkele duidelijke onderzoeken vermeld. HQR. Tot slot Heeft u vragen? Neem dan hier contact met ons op. Hoogsensitief persoon.Wat schermt het beste af tegen elektromagnetische straling?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen. De holle luchtbuizen geleiden de straling namelijk niet.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

Röntgenstraling kan alleen door zachte stoffen heen. Huid is niet in staat om röntgenstraling tegen te houden. De straling kan alleen niet door harde materialen heen. De straling wordt tegengehouden door bijvoorbeeld bot en metaal.

Kun je 5G horen?

Het menselijk lichaam werkt op basis van (lichaamseigen) elektromagnetische signalen. Zendmasten en wifi zenden daar kunstmatige gepulste elektromagnetische velden dwars doorheen. En ondanks dat veel mensen het laagfrequente geluid niet kunnen horen, is het bromgeluid en de geluidstrilling er wel degelijk.

Is de straling van een mobiel schadelijk?

Ook al tonen een massa studies aan dat gsm-masten veilig zijn, toch blijven een aantal mensen beweren last te hebben van de elektromagnetische velden. Maar er bestaat geen bewijs dat er een verband is tussen de gezondheidsklachten en het niveau van blootstelling aan stralen.

Kan je straling voelen?

Nee, straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is.

Wat doet wifi straling met je?

Recente onderzoeken tonen aan dat langdurige blootstelling aan Wifi-straling negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit zijn kenmerken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, steken op de borst en duizeligheid.

Hoe bescherm ik mezelf tegen 5G?

Je kunt je daartegen beschermen met anti-oxidanten zoals platina en zink, eiwitten, magnesium en ijzer. Ook zijn er speciale magneetjes (dotjes) die het negatieve effect van de straling zouden kunnen verzachten. Hoe schadelijk 5G daadwerkelijk is, weet nog niet niemand.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen röntgenstralen?

Beschermende kleding Om het lichaam te beschermen tegen ioniserende straling is er speciale stralingswerende kleding ontwikkeld. In dit soort kleding is een bepaalde loodwaarde verwerkt waar straling niet doorheen kan.

Hoe kun je je beschermen tegen gammastralen?

Gamma Straling Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen. Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming.

Is 5G netwerk schadelijk?

Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft de raad.

Publicatieblad Nr (Emf protection) (straling neutraliseren) - straling gezondheid (Elektromagnetische Straling). L 199 van 30/07/1999 blz (straling in huis neutraliseren) (Bescherming tegen straling in huis) (electrosmog bescherming) (straling gezondheid). 0059 - 0070 AANBEVELING VAN DE RAADvan 12 juli 1999betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 GHz(1999/519/EG)DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 152, lid 4, tweede alinea,Gezien het voorstel van de Commissie,Gezien het advies van het Europees Parlement(1),Overwegende hetgeen volgt:(1) Krachtens artikel 3, onder o), van het Verdrag moet het optreden van de Gemeenschap een bijdrage omvatten tot het verwezenlijken van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid; het Verdrag voorziet ook in de bescherming van de gezondheid van werknemers en van de consument;(2) Het Europees Parlement heeft de Commissie in zijn resolutie van 5 mei 1994 betreffende de bestrijding van de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling(2) verzocht wettelijke bepalingen voor te stellen die tot doel hebben de blootstelling van de werknemers en de bevolking aan niet-ioniserende elektromagnetische straling te beperken;(3) Ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers in verband met elektromagnetische velden zijn communautaire minimumvoorschriften voor het werken met beeldschermapparatuur vastgesteld(3), er zijn communautaire maatregelen ingevoerd ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie(4), die de werkgevers er onder andere toe verplichten werkzaamheden te evalueren die een specifiek risico van blootstelling aan niet-ioniserende straling inhouden; er zijn minimumvoorschriften voorgesteld voor de bescherming van de werknemers tegen fysische agentia(5), die maatregelen tegen niet-ioniserende straling inhouden; deze aanbeveling heeft derhalve geen betrekking op de bescherming van de werknemers tegen beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden;(4) De bevolking in de Gemeenschap moet worden beschermd tegen bewezen nadelige gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan elektromagnetische ve, Iden;(5) Maatregelen met betrekking tot elektromagnetische velden dienen a, Ile burgers van de Gemeenschap een hoog beschermingsniveau te bieden; dat de voorschriften van de lidstaten op dit gebied gebaseerd dienen te zijn op een gemeenschappelijk overeengekomen kader teneinde bij te dragen tot een consistente bescherming in de hele Gemeenschap;(6) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel mag elke nieuwe maatregel op een gebied dat niet onder de uitsluitende bevoegdheid van de Gemeenschap valt, zoals de bescherming van de bevolking tegen niet-ioniserende straling, alleen door de Gemeenschap worden genomen als de voorgestelde doelstellingen, vanwege de omvang of de gevolgen van het voorgestelde optreden, beter door de Gemeenschap dan door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt;(7) De activiteiten betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden moeten worden afgewogen tegen de andere voordelen in het opzicht van gezondheid en veiligheid die voorzieningen welke e, Iektromagnetische velden hebben, voor de kwaliteit van het bestaan bieden, bijvoorbeeld op het gebied van telecommunicatie, energie en openbare veiligheid;(8) Het is noodzakelijk door middel van aanbevelingen aan de lidstaten een communautair kader betreffende blootstelling aan elektromagnetische velden in te stellen, met het oog op de bescherming van de bevolking;(9) Deze aanbeveling heeft tot doel de gezondheid van de bevolking te beschermen en is derhalve met name van toepassing op plaatsen waar personen geruime tijd aanwezig zijn in verhouding tot de effecten die door deze aanbeveling worden bestreken;(10) Het communautair kader, dat door veel reeds bestaande wetenschappelijke publicaties onderbouwd kan worden, dient gebaseerd te zijn op de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens op dit gebied en basisrestricties en referentieniveaus voor blootstelling aan elektromagnetische velden dient te omvatten, met de vermelding dat uitsluitend bewezen gevolgen als basis zijn gebruikt voor de aanbevolen beperking van de blootstelling; ter zake is door de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) een advies uitgebracht, dat de steun heeft gekregen van de wetenschappelijke stuurgroep van de Commissie en dat regelmatig opnieuw moet worden bezien en beoordeeld in het licht van nieuwe kennis en ontwikkelingen op het gebied van de technologie en de toepassingen van bronnen en handelingen die aanleiding geven tot blootstelling aan elektromagnetische velden;(11) Dergelijke basisrestricties en referentieniveaus dienen van toepassing te zijn op a, Ile straling afkomstig van elektromagnetische velden, met uitzondering van optische straling en ioniserende straling; voor de eerstgenoemde categorie moeten de desbetreffende wetenschappelijke gegevens en adviezen nog nader bestudeerd worden en voor de laatstgenoemde categorie bestaan al communautaire maatregelen;(12) De nationale en Europese normalisatie-instellingen (zoa, Is Cenelec, CEN) worden aangemoedigd binnen het kader van communautaire wetgeving normen te ontwikkelen voor het ontwerpen en testen van uitrusting waarmee de inachtneming van de basisrestricties van deze aanbeveling kan worden beoordeeld;(13) Inachtneming van de aanbevolen restricties en referentieniveaus dient een hoog beschermingsniveau ten aanzien van de bewezen gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische straling te bieden, maar storingen van of effecten op het functioneren van medische hulpmidde, Ien, zoals metalen prothesen, pacemakers en defibrillators, cochleaimplantaten en andere implantaten, kunnen daardoor niet zonder meer worden vermeden; storingen met pacemakers kunnen optreden bij niveaus onder de aanbevolen referentieniveaus en hiervoor moeten passende voorzorgen worden genomen, die echter buiten het bestek van deze aanbeveling vallen en in de wetgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit en medische hulpmiddelen geregeld worden;(14) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel geeft deze aanbeveling algemene beginselen en methoden voor de bescherming van de bevolking, waarbij het aan de lidstaten overgelaten wordt gedetailleerde voorschriften vast te stellen voor bronnen en handelingen die aanleiding geven tot blootstelling aan elektromagnetische velden en voor de indeling van de blootstellingomstandigheden van personen als al dan niet beroepsgebonden, in overeenstemming met de communautaire bepalingen betreffende de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers;(15) De lidstaten mogen, overeenkomstig het Verdrag, in een hoger beschermingsniveau voorzien dan in deze aanbeveling is aangegeven;(16) Over de door de lidstaten op dit gebied genomen maatregelen, ongeacht of die bindend zijn of niet, en over de wijze waarop daarbij met deze aanbeveling rekening gehouden is, dienen op nationaal en communautair niveau verslagen te worden uitgebracht;(17) De lidstaten dienen de verspreiding van informatie en praktijkvoorschriften inzake de risico's van en beschermingsmaatregelen tegen elektromagnetische velden, met name met betrekking tot het ontwerp, de installatie en het gebruik van apparatuur, te bevorderen teneinde daaraan meer bekendheid te geven en aldus te bereiken dat de blootstellingniveaus de aanbevolen restricties niet overschrijden;(18) Aandacht dient te worden besteed aan het verkrijgen van voldoende inzicht in en passende voorlichting over de risico's die met elektromagnetische velden verband houden, met inachtneming van de percepties van de bevolking ten aanzien van dergelijke risico's;(19) De lidstaten moeten kennis nemen van de vooruitgang in de wetenschappelijke kennis en de techno, Iogie met betrekking tot de bescherming tegen niet-ioniserende straling, onder meer met het oog op voorzorgsmaatregelen en dienen te zorgen voor regelmatig toezicht en herziening met regelmatige beoordelingen in het licht van de adviezen van de bevoegde internationale organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,BEVEELT AAN:I (straling neutraliseren).

Meer van Spieropbouw

Navigation

Home

Latest Posts

Huidvitamines

Published Sep 18, 22
6 min read

Eten En Weten

Published Sep 16, 22
6 min read